İşçi ile işveren arasında imzalanmış iş sözleşmesi, iki taraftan birinin tek taraflı fesih beyanı sonrasında sona erebilir. İş Kanunu'nun 24. Maddesi, içeriğinde haklı bir nedenle işçinin fesih gerçekleştirmesi hakkını düzenlemiştir. Zira iş akdi feshetme sebepleri arasında; sağlık nedenleri, işverenin kötü niyeti veya zorlayıcı nedenler gibi birçok neden yer alabilir.

İşçi Açısından Haklı Nedenle Fesih Ne Demektir?


4857 sayılı İş Kanunu 24. Maddesinde ifade edildiği üzere işçinin haklı nedenler ile derhal fesih hakkı yer almaktadır. Bu maddenin hükümleri gereğince 
Sağlık sebepleri, 
Zorlayıcı sebepler 
Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri başlıkları yer alır. 
İşçi belirli süreli ya da belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışabilir ve her iki türde de haklı fesih gerekçeleri bulunduğunda iş sözleşmesini bekletmeden fesih edebilir.

Haklı İş Hakkı Feshetme Sebepleri Nelerdir?


İşçinin haklı iş hakkı feshetme sebepleri arasında başlıklar birbirinden ayrı ayrı incelenebilir. 
İşçinin sağlık sebepleri ile iş hakkı feshetme sebepleri arasında;
İş sözleşmesine bağlı iş yapılırken, işin niteliği bağlamında işçinin sağlığı veya hayatı tehlikeye girerse,
İşçi sürekli bir şekilde yakından ve doğrudan işveren ya da başka bir işçi ile münasebet içerisindeyken, işçinin işi ile bağdaşmayan bir hastalığı oluşursa fesih yapılabilir.
Eğer ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller incelenirse;
İşverenin işçinin şeref ve namusuna davranacak sözlerde ya da tacizde bulunması,
İşçinin iş yerinde işçiler veya üçüncü kişiler tarafından tacize uğraması ve işverenin önlem almaması,
Parça başı veya iş tutarı üzerinden ödeme kararı alınsa da işveren tarafından bilinerek daha az iş verilmesi,
İşverenin iş sözleşmesinde yanlış vasıf ve şartlar kullanması,
İşverenin işçiyi tehdit etmesi, ailesini tehdit etmesi veya suça sevk etmesi,
İşveren tarafından işçinin ücretinin kanuna uygun hesap edilip ödenmemesi durumunda fesih yapılabilir.
İş akdi feshetme sebepleri açısından zorlayıcı sebeplere bakıldığında da işçinin iş yerinde eğer bir haftadan daha fazla bir süre işin durması gibi bir problem ortaya çıkarsa, derhal fesih yapılabilir.

İş Akdi Feshetme Süre Ve Sonuçları Nelerdir?


Belirtilen sebepler nedeniyle iş akdi feshetme yapılacak ise fesih derhal yapılabilir. Ayrıca İş Kanunu gereğince fesih için sebepler oluştuktan sonra maddi bir çıkar elde edilecekse, işçi süre gözetmeksizin fesih sağlayabilir. Haklı fesih sonucunda da belirli veya belirsiz süreli iş sözleşmelerinin tümünde derhal fesih yapıldıktan sonra işçi kıdem tazminatı almaya hak kazanır. Sonrasında işten çıkış ile birlikte işsizlik maaşı alma hakkına da sahip olunabilir.