Taşımacılık Hukuku, Taşımacılık Hukuku Avukatı, Taşımacılık Avuktı, Taşımacılık Hukuku İzmir, Taşımacılık Hukuku Karşıyaka,

 

Taşımacılık Hukuku

Kara Taşımacılık  Hukuku, personel ve yük Taşımacılığına ilişkin kuralları düzenlediği için önemli bir Hukuku dalıdır. Bu Kanun, karayollarında yapılan Taşımacılıkları kapsadığından, tüm işlemler karayolu düzenleme esaslarına göre yapılır. Kara Taşımacılığı Yasası, taşıyıcının ve taşıyıcının hak ve sorumluluklarını düzenlediğinden, her iki taraf da bu yasayı bilmeli ve gerektiğinde yasal tavsiye almalıdır.

Taşımacılık ve Lojistik Yasası nedir?

Taşımacılık ve Lojistik Yasası, CMR Yasası olarak da adlandırılır ve uluslararası Taşımacılık kurallarını düzenler. CMR, ülkemizin de taraf olduğu uluslararası karayolu eşya Taşımacılık  sözleşmesidir. Taşımacılık ve lojistik mevzuatının kapsamı çok geniştir çünkü ticaretin birçok yönü vardır.

Bazı ülkeler şu şekilde sıralanmıştır;

Taşımacılık Hukuku, Taşımacılık Hukuku Avukatı, Taşımacılık Avuktı, Taşımacılık Hukuku İzmir, Taşımacılık Hukuku Karşıyaka,

Ticari taraflar: Gönderen ve alıcı

sigortacılar

Komisyoncu

Gümrük işlemleri yapan firmalar

Taşımacılık  ve lojistik Hukuku kapsamında yürütülecek faaliyetler için uluslararası ticaret Hukuku ve ilgili ulusal ve uluslararası anlaşmalar ve mevzuat bilgisi gereklidir. Bu nedenle mutlaka Hukukua hakim deneyimli bir avukattan Hukuku destek alınması gerekmektedir.

Kara Taşımacılığı Hukuku nedir?

Taşıyıcı ile taşıyan veya yükleten arasındaki ilişkiyi düzenleyen Hukuku dalına kara Taşımacılık cılığı Hukuku denir. Kara Taşımacılık Hukukunun konusu, yolcu ve yüklerin güvenli ve zamanında taşınmasıdır. Kara Taşımacılık Yasası, karayollarında Taşımacılık kapsar.

Bu içerikte;

Yolcu Taşımacılık ilişkin hususlar, karayolu ile yolcu taşınmasına ilişkin yönetmelik kapsamındadır.

Malların taşınma

Hukuku kapsamındaki kuralların çoğu, Taşımacılık  sözleşmelerinin ifasına ilişkin olarak düzenlenmiştir.

Kara Taşımacılık ı Hukukuna göre taşıyıcının sorumluluğu nedir?

Kara Taşımacılık mevzuatında da taşıyıcı sorumluluğuna ilişkin hükümler bulunmaktadır. Bu bağlamda taşıyıcının sorumluluğu, eşyanın teslim alınması ile başlar. Taşıyıcının sorumluluğu, malın sözleşmede belirtilen adrese teslimi ile sona erer.

Kabulden taşıyıcıya teslime kadar geçen süreçte;

mal kaybından

hasardan

Teslimattaki gecikmeden doğrudan sorumludur.

Malların yüklenmesi, depolanması ve boşanması, karayolu Taşımacılık Hukuku çerçevesinde gönderenin sorumluluğunda kabul edilir.

Taşıyıcının hangi durumlarda sorumluluktan muaf tutulabileceği sorusu da kara Taşımacılık Hukukunun belirli ilkelerine bağlıdır. Buna göre; Taşıyıcı tüm özeni gösterse de, öngörülemeyen ve önlenemeyen nedenlerle bir sorun veya geç teslimat olması durumunda sorumluluktan kurtulabilir.

Karayolu Taşımacılık  Yasası, bir taşıyıcının sorumluluktan kaçınabileceği diğer durumları aşağıdaki gibi listeler;

Malları Taşımacılık k için açık nakliye tercihi

Göndericiden yetersiz veya uygun olmayan paketleme

Gönderici, mallara yanlış promosyon etiketleri yerleştiriyor

Taşıyıcı, yardımcılarının eşyanın taşınması sırasındaki hatalarından da doğrudan sorumludur. Gönderici veya alıcı ise, malları teslim almadan önce herhangi bir hasarı taşıyıcıya bildirmelidir. Bildirim yapılmamışsa, malın teslim alınmasında herhangi bir hasar olmadığı varsayılır.

Eşyaları taşınan kişi bu Taşımacılık  sırasında mağdur olmuşsa taşıyıcı olduğunu kanıtlaması gerekir ve bu en iyi Hukuku destek alınarak sağlanır. Bu gibi durumlarda zararın tazmini amacıyla dava açılabilmesi için İstanbul kara Taşımacılık avukatının çağrılarında konunun tecrübesi dikkate alınmalıdır.

Yolcu Taşımacılık konuları da kara Taşımacılık Hukukunda düzenlenmiştir. Bu kapsamda taşıyıcı, yolcu Taşımacılık yönetmeliği çerçevesinde yolcu Taşımacılık  faaliyetlerini yürütmek zorundadır.

Taşıyıcının Kara Taşımacılık Yasası kapsamındaki hakları nelerdir?

Taşıyıcıların bazı hakları olduğu gibi sorumlulukları da vardır. Taşıyıcı, kara Taşımacılık yönetmeliği kapsamında taşıtan ile yapacağı sözleşmeden doğan haklara sahiptir.

Bu haklar şu şekilde sıralanmıştır;

Gönderici, sözleşmede belirtilen tarihte yüklenmezse

Belirtilen tarih ve saatte yükleme yerinde malı yoksa

Bu durumlarda taşıyıcı sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir. Türk Ticaret Hukuku Taşımacılık da haklar vermektedir, bu hak malın teslimi sırasında Taşımacılık  ücretinin ödenmemesi durumunda doğar. Bu durumda, taşıyıcının mallar üzerinde bir haciz vardır. Özellikle bu konu yeterince bilinmediği için birçok kara Taşımacılık cılığı davası açılmaktadır.

Kara Taşımacılık  Hukuku kapsamındaki yasal cezalar nelerdir?

Karayolu Taşımacılık  Hukukuna göre hazırlanan Karayolu Taşımacılık  Yönetmeliği de taşıyıcılara ilişkin bazı cezaları düzenlemektedir. Bu yaptırımlar idari para cezası ve idari cezalar  uygulanmaktadır.

Kara Taşımacılık Hukukunun özellikleri nelerdir?

Kara Taşımacılık Hukukunun kendine has özellikleri vardır.

Bu özelliklerden bazıları aşağıda listelenmiştir;

Organize olmayan kurallar (kurallar birçok yasaya tabidir)

Kuralların zorunlu yapısı (esas olarak taşıyıcının sorumluluklarıyla ilgili)

Sorumluluğun sınırlandırılması (taşıyıcının sınırlı sorumluluğu)

Reçete ve reçete eksikliği

Kara Taşımacılık Hukukunun özelliklerinden dolayı bu bağlamda ortaya çıkan sorunların çözümü de ilgili mevzuata tam hakimiyet gerektirmektedir. Bu nedenle İstanbul kara Taşımacılık avukatı aramalarında bu konunun araştırılması önem arz etmektedir.

Kara Taşımacılık Hukuku ile Hukukun diğer alanları arasındaki ilişki nedir?

Kara Taşımacılık Hukuku, Hukukun birçok alanıyla ilgilidir. Örneğin, ibraz eden aynı zamanda bir tüketici olarak kabul edildiğinden tüketicinin korunması mevzuatı ile bir bağlantısı vardır. Aynı zamanda ticaret Hukuku ile çok yakın bir ilişkisi vardır, birçok kural ve yaptırım ticaret Hukuku tarafından düzenlenmektedir.

Ayrıca kara Taşımacılık Hukuku, diğer Hukuku dallarından da yararlanmış ve karayolu ile yolcu Taşımacılık ilişkin yönetmelik gibi birçok düzenlemenin oluşmasını sağlamıştır. Öncelikle ticaret Hukuku kurallarını kullanan karayolu Taşımacılık Hukuku bu ilişkiyi açıklayan önemli bir örnektir.

Kara Taşımacılık Davaları Nelerdir?

Kara Taşımacılık Hukuku ve ilgili diğer Hukuku dalları nedeniyle açılabilecek çeşitli kara Taşımacılık davaları bulunmaktadır.

Bu durumlardan bazıları aşağıda sıralanmıştır;

Taşıyıcının Taşımacılık  sözleşmesine aykırılığından doğan davalar

Göndericinin Taşımacılık  sözleşmesine aykırı davranmasından doğan davalar

Taşımacılık  sırasında eşyanın zarar görmesinden doğan davalar

Taşımacılık  sırasında eşyanın kaybolması nedeniyle açılan davalar

Malların taşınması ve tesliminde yaşanan gecikmelerden kaynaklanan davalar

Yolcu Taşımacılık  Yönetmeliği kapsamında yolcuların Taşımacılık  sırasında yaralanmasına ilişkin açılan davalar.

Yolcuların Taşımacılık  sırasında yaralanması veya ölümü kapsamında açılan davalar.

Karayolu düzenlemesi kapsamında taşıyıcılar aleyhine açılan davalar

Eşyanın taşınmasından kaynaklanan zararlar için en geç bir yıl içinde dava açılmalıdır. Bu hasar taşıyıcı tarafından bilerek ve kasten yapılmışsa zamanaşımı 3 yıl olarak uygulanır.

Taşımacılık  faturasında (sözleşme) bulunması gereken maddeler

Nakliye davalarının çoğu konşimento uyuşmazlıklarından kaynaklanmaktadır.

Devir senedinde bulunması gereken unsurlardan bazıları kanunda şu şekilde belirtilmiştir;

Yer ve tarih düzeltildi

Gönderici ve taşıyıcının adı, soyadı ve adresleri

Malların teslim yeri ve tarihi ile teslim yeri

Alıcının adı, soyadı ve adresi

Malların türü ve üretilecek ambalajın türü

Taşınacak paket sayısı ve tahmini ağırlıkları

Taşımacılık gerçekleşeceği saat

Kargo ücretinin ödenme şekli (nakit veya kapıda ödeme gibi)

Taşınacak aracın özellikleri (açık veya kapalı kasa gibi)

Resmi talimatlar ve gerekirse gümrükleme talimatları

Özellikle sonradan ortaya çıkabilecek durumlar için önemli eşyaların taşınması için Taşımacılık  evraklarının avukat desteği ile yaptırılmasında fayda vardır.