Sözleşmeler Hukuku, Sözleşmeler Avukatı, Sözleşmeler Hukuku İzmir, Sözleşmeler, Sözleşmeler Hukuku Avukatı,

 

Sözleşmeler Hukuku

Sözleşmeler Hukuku Nedir?

Borçlar hukuku, taraflar arasındaki borç ve sözleşmelerden doğan uyuşmazlıklar için oluşturulmuş olan Borçlar Hukukunun temelini oluşturan hukuk dalıdır. Diğer bir deyişle; İki veya daha fazla kişinin uymakla yükümlü oldukları yasal bir anlaşmadır.

Sözleşmelerin düzenlenmesi için yasal bir şekil bulunmamakla birlikte, yasalara uymak zorundadırlar. Gerçek veya tüzel kişilerin ticari veya hukuki uyuşmazlıkları, alacakların ödenmesi, sebepsiz zenginleşme, hukuka aykırı zenginleşme, sözleşmeler gibi tüm Sözleşme Hukuku konuları arasındadır.

Sözleşmeler Hukuku, Sözleşmeler Avukatı, Sözleşmeler Hukuku İzmir, Sözleşmeler, Sözleşmeler Hukuku Avukatı,

Sözleşmeler Hukuku, Sözleşmeler Avukatı, Sözleşmeler Hukuku İzmir, Sözleşmeler, Sözleşmeler Hukuku Avukatı,

Kişiler veya gruplar arasındaki sözleşmelerin incelenmesi, sözleşmelerin hazırlanması gibi tüm sözleşmeli işler de iş hukuku kapsamında kanun ve kanunlara uygun olarak hazırlanır.

Sözleşmeler Hukuku ilkeleri

Sözleşmeler Hukuku kapsamında dikkate alınan ilkeler vardır. Sözleşme hürriyeti, sözleşme yapmama hürriyeti, müzakere hürriyeti, tarafların iradesi ve sözleşme hükümlerinden doğan hakların korunması gibi ilkeler, Sözleşmeler Hukuku’nda emredici ilkelerdir.

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu kapsamında sözleşme esasları yer almaktadır. Ayrıca Borçlar Kanunu mevzuatında Borçlar Kanununun esaslarını düzenleyen mevzuat da yer almaktadır. Böylece antlaşmaları bağlayan ilkelerin sınırları belirlenmiş oldu.

Sözleşmeler, Türkiye’de ilgili kanun ve tüzüklerde yer alan sözleşme hukuku kapsamında sınıflara ayrılmaktadır. Garanti Sözleşmesi, Hisse Devir Sözleşmesi, Kredi Sözleşmesi, Bağış Sözleşmesi, Ortaklık Sözleşmesi, Devre Mülk Sözleşmesi, Arazi Sözleşmesi, Kat Mülkiyeti Sözleşmesi, Kira Sözleşmesi, Satış Sözleşmesi, Evlilik Sözleşmesi ve Faktoring Sözleşmesi Sözleşmeler Kanunu kapsamında en çok kullanılan sözleşmelerdir. .

Sözleşmeler Yasası ne işe yarar?

İş ve sosyal hayatta, taraflar arasında sözleşme adı verilen birçok konuda anlaşmalar imzalanır. Bu sözleşmeler sonucunda tasarruflar, sözleşme maddelerine bağlı olarak hak sahibi olur. Zaman zaman taraflar arasında ihmal ve sözleşmenin feshi gibi durumlar ortaya çıkmaktadır. Bu noktada Sözleşmeler Kanunu devreye girmektedir.

Sözleşmeler hukuku, tarafların imzaladıkları sözleşmelere uymalarını ve hiçbir tarafın haksızlığa uğramamasını sağlamak için kişilerin haklarını korumak için gereklidir. Taraflardan biri yazılı belge niteliğindeki bir sözleşmeden dolayı mağdur olduğunda, Medeni Kanun kapsamında mağduriyetini giderme hakkına sahiptir. TAMAM; Sözleşme hukuku; Sözleşmeler kapsamında tarafların haklarını koruyan ve haksız olmalarını engelleyen hukuk alanıdır. Sözleşme uzmanı ne iş yapar?

Sözleşme Uzmanı, Sözleşme Hukuku alanında oldukça sık kullanılan bir terimdir. Bir sözleşme uzmanı, adından da anlaşılacağı gibi, sözleşmelerde uzmanlaşmış bir kişidir. Gerçek veya tüzel kişiler, kendi aralarında sözleşme yaparken sözleşme uzmanı ile iletişime geçebilirler.

Sözleşme uzmanı, şirketler arasında akdedilecek sözleşmeleri hem hukuki yönden hem de şirketlerin stratejilerine uygunluk açısından özel olarak inceler ve sözleşmenin her iki tarafın menfaatleri doğrultusunda hazırlanmasını ve kontrolünü sağlar. Bu nedenle bir sözleşme uzmanı, özellikle şirketler arasında yapılan sözleşmeler için çok önemli bir uzmandır.

Sözleşme özgürlüğü ilkesi nedir?

Özgür irade, sözleşme yasasına göre vardır. Sözleşmeler hukukunu oluşturan temel ilkelerden biri olan sözleşme özgürlüğü ilkesi de bu bağlamda oluşturulmuş bir ilkedir.

Sözleşme özgürlüğü, tarafların sözleşmeyi kendi özgür iradeleriyle imzalamalarına dayanır. Taraflardan birinin özgür iradeye sahip olmadığı durumlarda sözleşme, sözleşme hukuku kanunlarına göre geçersiz sayılır.

Sözleşmenin temel unsurları

Sözleşme hukuku içerisinde “sözleşmenin temel unsurları” ifadesi oldukça sık kullanılmaktadır. Bir sözleşmenin asli unsurları, imzalanan sözleşmenin geçerli bir hüküm içermesi için tarafların sözleşme hükümleri üzerinde anlaşmalarına dayanmaktadır.

Sözleşmenin asli unsurları olan tarafların rızası sağlanmazsa, sözleşme hukuken geçerli olur ve uygulamada ifa edilemez. Sözleşmeler Kanunu uyarınca, taraflar ücretsiz iade sözleşmelerini imzalamazlar ve şartları kabul etmezlerse sözleşme bağlayıcı olmayacaktır.