İcra türleri ve haciz türleri nelerdir?


İcra ve iflas hukuku, alacaklı ile borçlu arasındaki uyuşmazlıkları çözmek için kullanılan hukuk dalıdır. Borçlunun temerrüde düşmesi halinde alacaklının talebi üzerine kanunla belirlenen sınırlar içinde kamu yetkisi kullanılarak borcun geri ödenmesi sürecini kapsar.

İcra ve İflas Hukuku takiplerinin başlatılması, takip eden tahsilat işlemlerinin yürütülmesi, itirazın iptali davaları, menfi denkleştirme davalarının takibi, iflas davaları, iflas erteleme ve yeniden yapılandırmalar, konkordato ilanı, borcun ibrası ve ödenen tutarların geri alınması davaları, davalar iflas veya iflas beyanı İşlemleri devam eden şirketlerin birleşme ve devralmaları İcra ve İflas Kanunu kapsamındadır. İcra ve İflas Kanunu nedir, hangi davalara bakılır, icra çeşitleri nelerdir ve haciz çeşitleri nelerdir, sorularınızın cevabı sayfamızda…

İcra ve İflas Hukuku nedir?


İcra ve iflas hukuku, borcunu zamanında tahsil etmeyen borçluya karşı alacaklının haklarını koruyan bir hukuk sistemidir. Borçların devlet gücü ile tahsil edilmesini sağlar. Bu, borçlunun taşınır ve taşınmaz mallarına belirli koşullar altında el konulmasıdır. Kanun, bu durumda nasıl hareket edileceğini açıkça belirtmektedir.

Türkiye’de borçlunun alacaklarının tahsiline ilişkin tüm usul ve esaslar icra ve iflas kanunu ile düzenlenir ve bu hususta icra mahkemeleri görevlendirilir. Mahkemenin talebi üzerine, gerekirse icra takibi yapmak üzere kolluk görevlileri görevlendirilebilir.

İcra ve İflas Hukuku, İflas Hukuku, İcra Hukuku, İcra Avukatı, İflas Avukatı, İflas Avukatı İzmir

Haciz ve İflas Davaları Nelerdir?


Borçlu ve alacaklı arasındaki her türlü uyuşmazlığı çözmek ve çözmek için kullanılan İcra ve İflas Kanunu hakkında; Avukatlar, borçlunun malvarlığının araştırılması, müvekkil ile karşı taraf arasında borç takas görüşmelerinin yapılması ve protokol imzalanması, kredi sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıkların çözümlenmesi, borçlu ile alacaklı arasında bir sözleşmenin oluşturulması, yasal tüm işlemlerin takibi gibi konularda müvekkillerine tavsiyelerde bulunabilirler. müflis gerçek ve tüzel kişilerin işlemleri, konkordato ve iflas beyanı.

Ayrıca, İcra ve İflas Hukuku alanında davaya ilişkin belirli unsurlar yer almaktadır. İcra ve iflas davaları aşağıdaki gibidir;

Borç tahsilatı için icra ve iflas takipleri,

Alacak hesaplarının ve faturanın tahsili için icra takibi,

Finansman, kredi ve leasing sözleşmeleri kapsamındaki alacakların tahsili, icra takibi,

İtirazın iptali talepleri,

Menfi tespit ve iade davaları,

İflas ve iflasın ertelenmesi davaları,

Borç ve Ücretlere İtiraz Davaları,

Tahliye davaları,

Ecrimisil davaları ve müdahaleye karşı davalar,

Haciz Davaları, Haciz İtiraz Davaları,

Kiralamalardan doğan davalar,

İpoteği nakite çevirmek

Maden haciz davaları,

İhalelerin iptali halleri.

Ayrıca İcra ve İflas Kanunu kapsamında ortaya çıkan bağımsız dava takipleri de İcra ve İflas Kanunu alanına girmektedir.

İcra takibi türleri nelerdir?


İcra takibi, alacaklının borcunu tahsil edememesi durumunda davanın açılmasıdır. Borçlu, devletin gücüyle borcunu öder. Bu kapsamda icra takibi türleri aşağıdaki gibidir.

İcra ve İflas Hukuku

Hızlı yönetici prodüksiyon

Usulsüz icra takibi

Stok takibi

bahsi takip et

ipotek takibi

Kira takibi

Çocuk teslimat takibi

Bakım takibi

İcra takibi türleri için kişinin sorumlu olacağı yasal hak ve yükümlülükler farklılık göstermektedir. Yükümlülük, icra takibinin başlamasından itibaren 7 gün içinde temyiz edilebilir. Aksi takdirde ödeme emri kesinleşir. Haciz türleri nelerdir?

İcra hukukunda farklı haciz türlerinden bahsedebiliriz. Bunlar;

Nihai (İcra) Haciz: Takip işlemleri kesinleştikten sonra satış yapılmasına olanak sağlayan haciz türüdür.

İhtiyati tedbir: İtirazın geçici olarak geri alınması halinde talep edilebilir.

Ek haciz: Ekli mülk, talebin tamamını kapsamıyorsa talep edilebilir.

Tamamlamayı Beklet: Yönetici yanlış bir puan verirse yapılır.

Güvenlik Hacmi: Alacağın güvence altına alınması istendiğinde tercih edilir.

Borcun türüne ve alacaklı ile borçlu arasındaki sözleşmeye göre yukarıdaki haciz türlerinden biri işlenir.

İcra ve İflas Hukuku


Deneyimli icra ve iflas avukatlarından destek alın!

Zamanında ödeme yapmayan borçlu için cebri, yani icra ancak kanun çerçevesinde devlet makamı tarafından yapılabilir. Bu nedenle bireylerin kendi aralarındaki borç ve kredilerle ilgili olarak hukuka aykırı yollara başvurmamaları gerekmektedir. Bu nedenle icra ve iflas alanında uzman avukatların desteğini almalısınız. Aksi takdirde istenmeyen sonuçlar ortaya çıkabilir.

Deniz Hukuk Bürosu olarak müvekkillerimize ödenmemiş alacakların tahsili ve hukuki yaptırımlar konusunda dava desteği ve kapatma desteği sağlamaktayız. İflas ve İcra Kanunu kapsamında alacak tahsili ve dava takibi ve yasal haklarınızı öğrenmek için avukatlarımızla iletişime geçiniz. İcra ve İflas Hukuku