Fikri Mülkiyet Hukuku

Fikri Mülkiyet Hukuku ; Hem endüstriyel, hem bilimsel, hem edebi hem de sanatsal alanlarda yaratıcılık sonucu ortaya çıkan faaliyetlerden doğan yaratıcılığını ortaya koyan herkese bir takım hukuki imkânlar sağlayan haktır. Fikri mülkiyet, bir üründe somutlaşan bireysel veya kurumsal fikirlerin ve kazanılmış ekonomik değerin biçimidir.

Bir işletmenin ürünleri, yöntemleri (prosedürleri), belgeleri, görsel unsurları, kimlik unsurları, sanat eserleri vb. ile ilgili fikri ve sınai mülkiyet hakları, tüm özgün tasarımları ve gizli veya açık bilgileri (maddi olmayan duran varlıklar). Ürüne dönüştürme, dağıtım, dağıtım, satış gibi farklı nitelikteki haklar olarak da tanımlanabilir.

* Yazar hakları

Fikri Mülkiyet Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku İzmir, Fikri Mülkiyet Hukuku Avukatı, Fikri Mülkiyet Avukatı, Fikri Mülkiyet Hukuku, Fikri Mülkiyet Karşıyaka,

Fikri Mülkiyet Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku İzmir, Fikri Mülkiyet Hukuku Avukatı, Fikri Mülkiyet Avukatı, Fikri Mülkiyet Hukuku, Fikri Mülkiyet Karşıyaka,

*Patent

*İlgili haklar

* Kullanışlı model

* Marka

*Endüstriyel Tasarım

* Coğrafi işaretler

Sınai mülkiyet haklarında, ilgili buluş, tasarım, marka, eserin umuma sunulması ile birlikte ve herhangi bir bildirim veya tescil gibi bir işlem gerekmemekle birlikte, eser oluşturulduğunda ve buna bağlı koruma kendiliğinden sağlandığında kendiliğinden doğar. ve diğerleri. kayıtlı olmalıdır.

Sınai MÜLKİYET HAKLARI:

Sınai mülkiyet hakları; Marka, patent, tasarım, faydalı model ve coğrafi işaret gibi buluş ve yenilikleri ilk benimseyenler/mucitler adına, yeni tasarımlar ve özgün eserler, üretici veya satıcının ayırt edilmesini sağlayacak işaretlerin sahipleri adına Ticaret alanında üretilen ve satılan mallar üzerinde, bireylerin belirli bir süre için ürünü üretme ve satma hakkına sahip olmalarını sağlayan haklardır.

Patent kanunu:

Sanayinin herhangi bir alanında teknik bir problemin çözümü veya geliştirilmesi için 551 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen buluşlarla ilgili olarak “İnovasyon”, “Teknolojinin bilinen durumunu aşan” ve “Endüstriyel uygulanabilirlik” şartları, mucit veya onu bulan kişiye verilir. haklar denir. Buluşun patent olarak korunabilmesi için bu 3 kriterin tamamının bulunması gerekir.

Patentlerle ilgili en önemli konu, patentle ilgili çeşitli veri tabanları ve kamuya açık belgelerdir; Bir işletme teknik bir sorunu çözmek istediğinde, icat etmeye başlamadan önce bu veritabanlarını araştırmalı ve söz konusu teknik sorunu çözen bir buluş olup olmadığını görmelidir. Aksi halde böyle bir buluşu kendi çabasıyla, veri tabanını araştırmadan, bilmeden yapmış olsa bile, zaten patenti alınmış olan bu buluşu kullanma hakkını elde edemez ve kullanması halinde cezai yaptırımlara maruz kalabilir.

551 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 73. maddesine göre patent sahibi, buluş yeri, teknoloji alanı ve ürünlerin ithal veya yurt içinde üretilip üretilmediğine bakılmaksızın patent hakkından yararlanır.

Patent sahibi, izinsiz üçüncü şahıslar;

– Patent konusu ürünün imal edilmesi, satılması, kullanılması veya ithal edilmesi veya bu amaçlarla kişisel ihtiyaç dışında herhangi bir nedenle bulundurulması,

– Patente konu bir yöntemin kullanılması,

– Üçüncü kişilerce yasak olduğu bilinen veya bilinmesi gereken bir yöntem patentinin kullanılmasını önermek,

– Patente konu olan yöntemle doğrudan elde edilen ürünleri, kişisel ihtiyaç dışında herhangi bir nedenle satışa veya kullanıma sunmak, ithal etmek veya depolamak.

Önleme hakkı vardır.

551 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 86. maddesine göre patent başvurusu veya patent başkasına devredilebilir, miras bırakılabilir, kullanım hakkı lisansa konu olabilir ve rehnedilebilir.

Ülkemizde patent başvurusu incelemeli ve incelemesiz olarak ikiye ayrılmaktadır. Türk Patent Enstitüsü tarafından incelenen patent başvurularında gerekli prosedür tamamlandıktan sonra şartlara bağlı olarak 20 yıl koruma ile onaylı patent verilir. İncelemesiz bir patent başvurusu yapılırsa, TPE formu inceleme sonucunda 7 yıl koruma ile incelemesiz patent verir. İncelemeler sonucunda buluşun patentlenebilir olup olmadığına TPE karar verir. İtiraz süreci ilgili kanun ve yönetmeliklerde yer almaktadır.

551 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 133 üncü maddesine göre patent kanunu:

– koruma süresinin sona ermesi,

– Patent sahibinin patent hakkından vazgeçmesi,

– Yıllık ücret ve ek ücretlerin belirlenen süre içinde ödenmemesinin sebeplerinden birinin gerçekleşmesi ile sona erer.

Hakkı sona eren patentin konusu, fesih sebebinin gerçekleştiği andan itibaren şirketin malı olarak kabul edilir. Bu sorun Enstitü (TPI) tarafından bildirilmektedir.

iso’nun patent koruması Faydalı model hakkı:

Tekniğin bilinen durumundan öteye geçmese bile yenilik yaratan ve sanayinin her dalında uygulanabilen buluşa faydalı model denir. Bir patentle karşılaştırıldığında, daha küçük buluşların özelliklerine sahiptir. Buluş sahibinin hakları patentinkilerle aynıdır ve koruma süresi 10 yıldır.

Endüstriyel tasarım hakkı:

554 Sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede “tasarım, bir ürünün tamamını veya bir kısmını veya üzerindeki süslemenin tamamını, çizgi, şekil, biçim, renk, doku, malzeme veya esneklik.” Açıkça tanımlanmıştır.

Tasarım tescili ürünün görünümünü korur.Bu hak ile önemli olan ürünün teknik özellikleri değil, özgün görünümü ve özgün tasarım özellikleridir.

554 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 12. maddesine göre tescilli tasarımların başvuru tarihinden itibaren 5 yıldır. Bu süre, beşer yıllık dönemlerde yenilenebilir olmak üzere toplam 25 yıla kadar uzatılabilir.

554 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 13. maddesine göre tasarım hakkı tasarımcıya veya ölümü halinde mirasçı olacak haleflerine aittir. Birden fazla tasarımcı varsa, taraflar arasında bir anlaşma olmadıkça, tasarımcılar ortak mülkiyet hükümlerine göre hak kazanırlar.

Birden fazla tasarımcının olduğu veya tasarımın miras kaldığı durumlarda; Her hak sahibi, aşağıdaki işlemleri kendi adına bağımsız olarak gerçekleştirebilir:

  1. a) Payından serbestçe tasarruf eder,
  2. Tasarımın diğer hak sahiplerine bildirilmesinden sonra kullanılması,
  3. Tasarımı korumak için gerekli önlemleri almak,
  4. d) Ortak tasarım başvurusunun veya tasarımdan doğan hakların ihlali halinde üçüncü kişiler aleyhine hukuk veya ceza davası açabilir.

Coğrafi işaretin korunması hakkı:

Herhangi bir coğrafi bölge veya bölgenin ayırt edici bir özelliği, itibarı veya diğer bir özelliği nedeniyle bulunduğu bölge, ilçe, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş bir ürünü gösteren işaretlerdir.

Coğrafi işaretler menşe adı ve menşe işareti olarak ikiye ayrılır. Menşe tanımı, ürünün tamamının belirlenen yerde üretilmiş olmasını gerektirir. Ürünler ait oldukları coğrafi bölge dışında üretilemez. Menşei belirtilmesi ile birlikte ürünün üretim, işleme ve diğer süreçlerinden en az birinin sınırları belirlenmiş coğrafi bölgede gerçekleşmesi zorunludur.

Coğrafi işaretin tescil edildiği bölgede üretim yapan yerli üreticilerin tescilin sağladığı korumadan öncelikli olarak yararlanmalarının sağlanması; Coğrafi işarete konu ürünün kalitesinin korunduğu garanti edilmekte ve böylece tüketiciye garantili ürün sunulmaktadır.

Bölgedeki ürünün üreticisi olan konu ve coğrafi bölge ile ilgili gerçek veya tüzel kişiler, tüketici dernekleri veya kamu kurumları coğrafi işaret başvurusunda bulunma hakkına sahiptir.

Ticari marka koruma hakkı:

Marka, teşebbüsün mal ve/veya hizmetlerini ayırt etmeye yarayan, kişi adları, kelimeler, şekiller, harfler, sayılar, malların şekli veya ambalajı gibi çizimle gösterilebilen, basılarak yayımlanabilen ve çoğaltılabilen herhangi bir işarettir. başka bir işletmenin mal ve/veya hizmetlerinden

İşaretler kelimeler, rakamlar, harfler veya rakamlardan oluşabilir. Markalar genellikle ticari isimlerle karıştırılır. Tacirin ticaret unvanı (gerçek veya tüzel kişi tüccar), marka, mal ve hizmetlerin kimliğini diğerlerinden ayırt etmeye yarar.

Marka tescil edildikten sonra ayırt edici niteliği değiştirilmeden başka bir kişi tarafından farklı unsurlarla kullanılamaz, aksi takdirde markanın kullanım hakkı ihlal edilir. Tescilli marka devredilebilir, miras bırakılabilir, kullanım hakkı lisansa konu olabilir, rehnedilebilir ve teminat gösterilebilir.

Ticari marka ihlali örnekleri:

1- Bir başkasına ait tescilli markanın muadilinin şekil ve anlam bakımından kullanılması

2-Marka ve benzerlerinin hak sahipleri dışındaki kişiler tarafından kullanılması

3- Markayı taşıyan malların pazarlanması ve depolanması

4- İşareti taşıyan malların ithalat ve ihracatı

5-İşletme belgelerinde ve reklamlarda oturum açma kullanımı

6- Karışıklık yaratmak

7- İhlal yoluyla kullanılan markayı taşıyan ürünlerin satışı, dağıtımı, ticari amaçla bulundurulması

8- Lisansın verdiği hakların genişletilmesi veya devri

9-Tecavüz eylemlerine katılmak, infazını teşvik etmek veya kolaylaştırmak

10- İşaret ve benzerini taşıyan ürün veya eşyanın nereden veya nasıl elde edildiğini bildirmekten kaçınma

TİCARİ MARKA İHLALİNDE OLACAK İDDİALAR:

Tecavüz halinde marka sahibi uğradığı zararın tamamını talep edebilir. Bu zararın miktarının belirlenmesinde, marka sahibinin mahrum kaldığı kazanç tutarı, mağdurun kendi markasını kullanarak elde edebileceği olası kazanç veya markanın bu kapsamda kullanılması halinde ödenecek olan lisans ücreti. bir lisans sözleşmesi de dikkate alınır.

Marka hakkına tecavüz eden kişi; Markanın kötü veya uygunsuz kullanılması durumunda marka sahibi, markanın itibarının zedelenmesi nedeniyle ek tazminat talep etme seçeneğine sahiptir.

Marka hakkının ihlali nedeniyle üretimi veya kullanımı ceza gerektiren mallar ile bu malların üretiminde kullanılan araçların müsaderesinin konusu, müsadere edilen ürünlerin mülkiyetinin mağdura verilmesi ve imha edilmesi. bu ürünler ve araçlar özel olarak düzenlenmiştir.

TİCARİ MARKA İHLALİNDEN DOLAYI BULABİLECEK EYLEMLER

Kanun Hükmünde Kararnamenin 61. maddesinde sayılan tecavüz hallerinde marka sahibi, markaya tecavüz edenler hakkında hukuk ve ceza davası açma seçeneğine sahiptir. Bu bağlamda açılabilecek hukuki işlemler;

1- DELİL TESPİTİ DAVA: Tecavüz varlığına delil teşkil edebilecek olay ve belgelerin kınanması için ileride açılacak dava açılır.

2-MARKA İHLALİNE KARŞI TAKVİM

Marka sahibinin uğradığı fiili zararın, mahrum kaldığı kârın ve marka hakkına tecavüz edenin uygun nitelikte markaya sahip olması vb. kullanılmamasından kaynaklanan manevi zararlar için tazminat talep edebilir.

3- İHLAL DAVALARININ DURDURULMASI DURUMU

4- BU MADDENİN YAPILMASI VE KULLANILMASI NEDENİYLE CEZAİ OLAN MADDELERİN UYGULANMASINA İLİŞKİN İŞLEM

5- GİZLİ ÜRÜN MÜLKİYETİNİN TANIMA İDDİASI

6- DİĞER GEREKLİ ÖNLEMLERİN ALINMASI, İŞARETLERİN KALDIRILMASI, ÜRÜN VE ARAÇLARIN İMHA EDİLMESİ

7- MARKA İHLALİNDEN AÇILACAK CEZA DAVALARI

556s.KHK 61/A uyarınca;

1- 1 yıldan 2 yıla kadar sahte kimlik beyanında bulunanların marka sahibi olarak sayılması, markalı bir maddeyi ve ambalajındaki işareti izinsiz çıkaranlar, haksız yere marka sahibi olarak temsil edilenler, marka başvurusu veya marka hakkı sahibi, hapis ve üç yüzmilyon liradan altıyüzmilyon lira para cezası ile cezalandırılır.

2- Bu hakları devreden, devreden, rehin veya herhangi bir tasarrufta bulunanlar, devir ve devir, rehin ve haciz mevzuatında yazılı haklardan veya bu hakka ilişkin lisansta kayıtlı olduklarını bilmeleri gerekirken, hiçbir hak veya önem taşımaması, Marka hakkına sahip olunmaması ve koruma süresinin dolması veya marka hakkının geçersiz olması veya marka korumasından doğan hakkın sona ermesi, mal veya ambalaj üzerindeki işaretler veya kendisi tarafından üretilen ticari belge veya reklamlar veya başka herhangi bir kişi tarafından, kanunla korunan bir marka hakkı ile ilgili izlenimi verecek şekilde, ilan ve reklamlarda bu tür metin, işaret veya ifadeleri yazılı ve görsel medyada bu amaçla yayınlayanlar hakkında hapis cezası ile cezalandırılır. iki ila üç yıl ve altı yüz milyondan bir milyara kadar para cezası.

3- Kanun Hükmünde Kararnamenin 61 inci maddesinde yazılı fiillerden birini işleyenler hakkında 2 yıldan 4 yıla kadar hapis ve altı yüz milyondan bir milyara kadar adli para cezasına ve işyerlerinin kapatılmasına karar verilir. bir yıldan az olmamak üzere bir süre için ve aynı süre boyunca ticaretten men edilecektir.

Şikayet, fiil ve failin öğrenildiği tarihten itibaren 2 yıl içinde yapılmalıdır.

Bir tüzel kişinin işini yaparken bu fiillerden herhangi birini gerçekleştirmesi halinde, tüzel kişi masraf ve cezalardan müştereken ve müteselsilen sorumludur.