Etiket: izmir ceza avukatı tavsiye

izmir ceza avukatı tavsiye, izmir asliye ceza avukatları, ağır ceza avukatları ücretleri, ağır ceza avukatı nedir, en iyi ağır ceza avukatı izmir, izmirde en iyi ceza avukatları, ağır ceza avukatı ne kadar kazanır, ağır ceza avukatı ücretleri 2019

Ağır Ceza Avukatı

Ağır Ceza Avukatı

Türkiye’de yasal olarak avukatlık mesleğinde böyle bir branş olmadığı gibi ağır ceza avukatı şeklinde bir dal da yoktur. Ancak, halk arasında ceza davalarına giren avukatlara çoğu zaman ağır ceza avukatı denildiği biliniyor. Biz de bu makalede daha anlaşılır olmak için ağır ceza avukatı kavramını kullanacağız.

Ağır ceza avukatı hem kişi özgürlüğü noktasında hem mağdur hakları noktasında toplumun en hassas sorunları üzerinde durur. Esasen her avukatın yaptığına benzer şekilde ağır ceza avukatı da savunma işlevini yerine getirmekle uğraşır. Ancak bir ağır ceza avukatının savunma stratejisi diğer avukatlık branşlarının savunma işlevinden biraz farklı işlemektedir. Ağır ceza avukatı, direkt olarak kişi özgürlüğünü ilgilendiren bir alanda fonksiyon göstermektedir.

Savunmanın bu özellikli işlevi sebebiyle ceza avukatı, şüpheli veya sanığı savunurken müdafi olarak isimlendirilir. Müdafi Arapça kökenli kelime olup koruyan, savunan ve müdafaa eden anlamında kullanılmaktadır. Özel olarak ceza yargılamasında şüpheli veya sanığı savunan ve onun haklarını koruyan ayrıca onları yargılama işlemlerinde temsil eden avukatı tanımlamak için isimlendirilir.

Hukukta Ağır Ceza Avukatı olarak isimlendirilen bir avukatlık alanı var mıdır?

Avukatlık branşları tüm dünyada giderek artmaktadır. Çoğu ülkede mesleki alandaki uzmanlığın yükselişini sağlamak için alanlaşmayı teşvik etmektedir. Fakat Türkiye’de hem mevzuatta hem de uygulamada bir dal olarak ağır ceza avukatı adında ayrı bir avukatlık branşı mevcut olmamakla birlikte halk ağzında bu şekilde isimlendirilmektedir.

izmir ceza avukatı tavsiye, izmir asliye ceza avukatları, ağır ceza avukatları ücretleri, ağır ceza avukatı nedir, en iyi ağır ceza avukatı izmir, izmirde en iyi ceza avukatları, ağır ceza avukatı ne kadar kazanır, ağır ceza avukatı ücretleri 2019
Avukatlık branşları tüm dünyada giderek artmaktadır. Çoğu ülkede mesleki alandaki uzmanlığın yükselişini sağlamak için alanlaşmayı teşvik etmektedir. Fakat Türkiye’de hem mevzuatta hem de uygulamada bir dal olarak ağır ceza avukatı adında ayrı bir avukatlık branşı mevcut olmamakla birlikte halk ağzında bu şekilde isimlendirilmektedir.

1136 sayılı Avukatlık Kanunu’na bakıldığında avukatlar her türlü davada müvekkillerini serbestçe savunma hakkına sahiptir. Bu sebeple böyle bir branşlaşma Türkiye’de bulunmamaktadır. Ceza davalarına giren ve soruşturmalarda şüphelileri savunan ayrıca müşteki veya mağdur vekilliği yapan, özetlemek gerekirse ceza hukukuyla ilgili işlemleri takip edip savunma görevi icra eden ağır ceza avukatı halk dilinde bu şekilde isimlendirilmektedir.

Mevzuatta Ağır Ceza Avukatı tanımı bulunuyor mu?

Ağır ceza avukatı kavramı belki de halk arasında en çok kullanılan deyimlerden biridir. Mevzuatta ceza avukatı isimlendirmesine denk düşen bir düzenleme bulunmamaktadır. Daha önce de açıkladığımız üzere Türkiye’de avukatlık kurumu her türlü davaya girme yetkisini kendisinde bulundurmaktadır. Ağır ceza davaları ceza hukukunun en önemli alanın temsil ettiğinden uygulamada bu davalara giren avukatlara ceza avukatı isimi yaygın bir şekilde verilmektedir.

Günümüzde, artık her meslek gibi avukatlık mesleği de hızlı bir biçimde uzmanlaşmaya doğru yol alırken mevzuatta halk arasındaki bu adlandırmayı karşılayacak bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu sebeple, ceza avukatı deyimi adliye pratiği içerisinde ortaya çıkmıştır. Aslında ceza avukatı olarak nitelenen avukatlık türü mahkemelerde her türlü ceza davasına da bakabilmektedir. Örnek vermek gerekirse asliye ceza mahkemesinde yargılanan bir sanık avukat arayışı içerisindeyken çoğu zaman “ağır ceza avukatı arıyorum” şeklinde bir arayış içine girer. Bu sebeple ceza avukatı kavramının tüm ceza davalarına giren avukatı ifade etmek üzere kullanıldığını saptamaktayız.

Ağır Ceza Avukatı Duruşma Sırasında Sanık Yerine Beyanda Bulunabilir mi?

Avukat mesleğini yapan kişi sanığın yalnızca hukuki temsilcisi durumundadır. Savunmanın sadece hukuki boyutuyla ilgili müvekkilini mahkeme karşısında savunmakla yükümlüdür. Yoksa savunduğu kişinin yerine geçip olayı anlatma hakkı bulunmamaktadır. Yargılanan şahıs olaya dair bilgi ve görgüsünü kendisi anlatmak mecburiyetindedir. Ceza muhakemesi kavramı yaşanmış bir olayın mahkemede deliller vasıtasıyla yeniden canlandırılması uygulamasıdır. Doğal olarak yaşanmış bir olayın nasıl gerçekleştiğini ancak o olayın parçası olan şahıslar bilebilir ve anlatabilir.

Ağır ceza avukatı sanığı temsilen deliller sunabilir, bu sunulan delilleri değerlendirmeye alabilir, gerekli itirazlarda bulunabilir. Tanık, müşteki ve yargılama makamı dışında olup yargılamaya katılan diğer kişilere olayı aydınlığa kavuşturmak ve müvekkilini savunmak için bir takım sorularda bulunabilir

Bir Ağır Ceza Avukatı Bir Davada En Fazla Kaç Kişiyi Savunma hakkına sahiptir?

Ağır Ceza avukatı aynı davada aynı anda birden fazla kişiyi savunma hakkına sahiptir. Savunduğu kişilerin sayısının sınırı yoktur. Aynı anda yüzlerce kişiyi de savunma hakkına sahiptir. Önemli olan nokta savunduğu kişiler arasında menfaat çelişkisi olmaması şartıdır. Yani açıklamak gerekirse avukatın bir kişi hakkında yaptığı savunma, savunduğu diğer kişinin savunmasına zarar verebilecek veya onu daha iyi savunmasını engelleyecek ise iki müvekkil arasında menfaat çelişkisi olduğu sebebiyle davaya zarar verecektir. Menfaat çelişkisi oluştuğu hususlarda avukat iki müvekkilinden birini savunmayı tercih etmek mecburiyetindedir. Aksi halde kişilerin savunmaları arasında meydana gelen menfaat çelişkisi nedeniyle savunması zarar görür.

Bir Davada Ceza Avukatının görevi ne zamana kadardır?

Ceza avukatının görevi takip ettiği davanın karara çıkıp kararın doğruluğunun kanıtlanmasıyla son bulur. Karar kesinleşinceye kadar davayı takip etmek mecburiyetindedir. Karar yerel mahkemede verildikten sonra Yargıtay aşamasına geçilecektir. Avukat, Yargıtay aşamasını da kural olarak izlemelidir. Aksine sözleşme yapmak da olanaklıdır. Soruşturma kısmında avukatlık görevi sadece belli soruşturma işlemleri için uygulanmakta ise o işlemin sonuçlanmasıyla da avukatın görevi sona erer.

Suç ve Ağır Ceza Avukatı

Suç kavramı direkt olarak toplumun yapısıyla da ilintili olduğundan avukat toplumu çeşitli yönleriyle görebilen bir sosyolog olarak nitelendirilebilir. Her suç toplumun ne yönde bir sorunla karşı karşıya olduğunun işaretidir. Ekonomik sorunların arttığı dönemlerde suçların artması bunun en büyük emsalidir.

Toplumda ceza avukatının suçluları savunduğu şeklinde genel bir yanılgı bulunmaktadır. Tam tersine avukat Ceza Muhakemesi Kanunu’nun kendisine verdiği yetkiye dayanarak savunmanın sadece hukuki yönüyle ilgilenmektedir. Avukat şüpheli veya sanıkla özdeşleştiği yönünde kanaatlerin oluşmasına neden olacak davranışlardan uzak durmak durumundadır.

Ağır ceza avukatları, hukukunun en çekişmeli ve en sorunlu alanında mesleki faaliyet göstermektedirler. Özellikle toplumun yargılamadaki rolü nedeniyle avukatı taraflarla bağlantılı olarak gördüğünden dolayı ağır ceza avukatı, görevini ifa ederken avukatlık meslek etik kurallarına uymalıdır.

 

Yargıtay : “Borçlunun aile bireylerine de haciz yapılabilir”

Yargıtay : “Borçlunun aile bireylerine de haciz yapılabilir” – haciz işlemleri

Yargıtay, kambiyo senet borcu bulunan borçlunun annesine haciz ihbarı gönderilebileceğine karar verdi.  Emsal kararla birlikte; borcunu ailesinden gizlemeye çalışanlar aile fertlerine gelecek haciz ihbarnamesiyle karşılaşabilirler.

Borcunu ailesinden gizlemeye çalışanların ailesine gelecek ihbarnamelerle borçlu kişinin ailesinin de borçtan haberinin olması sağlanacak.  Alacakları için İcra Müdürlüğü’ne başvuran şahış, müdürlük tarafından verilen ‘borçlunun annesi alelade bir üçüncü kişi olmadığından gönderilecek haciz ihbarnamelerinin aile bireylerini küçük düşüreceği’ gerekçesine itiraz etti. İcra Hukuk Mahkemesi’ne itirazda bulunan şahıs, mahkemenin ‘borçlunun annesinin alelade bir üçüncü kişi olmadığı, akrabalar arasında sarih bir hukuki işlemin varlığını ispat külfetinin iddia edene ait olduğu’ gerekçesiyle reddetmesiyle birlikte, başvuru sahibi davanın peşini bırakmayarak konuyu Yargıtay’a taşıdı. Yargıtay aldığı kararda, ‘İcra İflas Kanunu’nun (İİK) 89. maddesinde düzenlenen ‘haciz ihbarnamesi’ gönderilmesi kanunun emreden hükmüdür. Alacaklının talebi halinde icra müdürlüğünce bu talebin yerine getirilmesi gerekmekte olup, icra memurunun bu hususta taktir hakkı yoktur. Kaldı ki üçüncü kişi, haciz ihbarnamesine itiraz etme hakkına da sahiptir. O halde mahkemece şikayetin kabulü ile yasaya aykırı müdürlük kararının kaldırılması gerekirken şikayetin reddine dair hüküm tesisi isabetsizdir. Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının belirtilen nedenlerle bozulmasına oy birliği ile karar verildi.’ ifadelerine yer vererek, kambiyo senetlerinde haciz ihbarnamesinin aile fertlerine gönderilebileceğine karar verdi.

izmir icra avukatları iletişim, en iyi avukat isimleri izmir, icra avukatı danışma, izmir uluslararası hukuk büroları, izmirin en iyi boşanma avukatı kim, gayrimenkul avukatı izmir, izmir ceza avukatı tavsiye, haciz avukatı izmir

İcra dosyalarınızla ilgili hukuki destek almanız, izmir icra avukatı ile çalışmanız tavsiye olunur.

Etiket;

izmir icra avukatları iletişim, en iyi avukat isimleri izmir, icra avukatı danışma, izmir uluslararası hukuk büroları, izmirin en iyi boşanma avukatı kim, gayrimenkul avukatı izmir, izmir ceza avukatı tavsiye, haciz avukatı izmir, izmir icra avukatı, haciz işlemleri, haciz işlemleri

HALKBANK UCUZ DOLAR SATIŞINA İLİŞKİN TAKİPSİZLİK KARARI

HALKBANK UCUZ DOLAR SATIŞINA İLİŞKİN TAKİPSİZLİK KARARI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 31 Ağustos 2018’de internet sitesinde dolar kuru 6,55 iken 3,72 seviyesinden dolar, kur 7,62 iken 4,32’den euro satan Halk Bankası yöneticileri hakkında “bankayı zarara uğratmak” suçundan yürüttüğü soruşturmada takipsizlik kararı verdi.

Takipsizlik kararının gerekçesinde, “Şikayet konu eylemler nedeniyle herhangi bir şahsın maddi menfaat elde etmemiş olması” vurgusu dikkat çekti. Takipsizlik kararında, şikayetler üzerine Halk Bankası Teftiş Kurulu tarafından olaya ilişkin 28 Eylül 2018 tarihli değerlendirme raporu hazırlandığı anlatıldı. Bu raporda ise düşük kurlar üzerinden toplam 1647 banka müşterisinin 2 bin 561 adet işlem yaptığı belirtiliyor.

izmir ceza avukatı tavsiye, izmir asliye ceza avukatları, izmir ünlü ceza avukatları, ağır ceza avukatları ücretleri, ceza avukatı arıyorum, en iyi avukat isimleri izmir ,izmir ceza avukatları telefonları ,izmirdeki ağır ceza avukatları
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 31 Ağustos 2018’de internet sitesinde dolar kuru 6,55 iken 3,72 seviyesinden dolar, kur 7,62 iken 4,32’den euro satan Halk Bankası yöneticileri hakkında “bankayı zarara uğratmak” suçundan yürüttüğü soruşturmada takipsizlik kararı verdi. izmir ceza avukatı fiyatları

Banka yetkililerince “Veri sağlayıcılarından edinilen finansal verilerin banka sistemine aktarımında hata oluştu ve bu hata fark edilerek ters muhasebe yönetimiyle bankanın zarara uğraması engellendi” denildi.

Etiket;

izmir ceza avukatı izmir ceza avukatı fiyatları, izmir asliye ceza avukatları, izmir ünlü ceza izmir ceza avukatı fiyatları, ağır ceza avukatları ücretleri, ceza avukatı izmir ceza avukatı fiyatları, en iyi avukat isimleri izmir ,izmir ceza avukatları telefonları, izmirdeki ağır ceza izmir ceza avukatı fiyatları, izmir ceza avukatı fiyatları

 

uzman avukat

Helikopterli Trafik Denetimlerinde Ceza Yağdı

2019 yılı bütçe yasasına göre 2019 yılında 6 milyar 165 milyon lira trafik cezasının kesilerek hazine bütçesine gelir elde edilmesi hedeflenmişti. Bu kapsamda Kara yolları Trafik Kanunu’nda yapılan değişikliğin TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilmesiyle trafik cezalarına yeni zamlar geldi.

Bununla beraber başta şehirlerarası karayolları olmak üzere şehir içi ve dışı ulaşımda trafik kontrolleri epey sıklaştırılmış vaziyette. Hatta İstanbul, Ankara, Adana, Gaziantep, Antalya gibi pek çok şehirde helikopterli trafik denetimleri yapılarak trafik cezaları yağmaya başladı. Balıkesir’de drone kullanılarak trafik kontrolü uygulaması yapılıyor. Havadan yapılan denetimde sürücünün emniyet kemeri takmadığı dahi tespit edilebiliyor.

Haksız kesilen trafik cezalarına karşı sürücülerin 15 iş günü içinde Sulh Ceza Hakimliği’ne başvurması gerekiyor. Cezanın plakaya uygulandığı durumlarda itiraz etme hakkı, cezanın tebliğ edildiği günden itibaren başlayacaktır. İsminize kesilmiş olan trafik cezası size 10 iş günü içerisinde tebliği edilmemişse, bu durumda Sulh Ceza Mahkemesi’ne itiraz edebilme hakkınız bulunuyor.

2019 yılı itibarıyla trafik cezaları şöyle belirlendi;

– Emniyet kemeri takmayanlara 134 TL
– Araçta sigara içen sürücüye 134 TL
– Park yasağını ihlal etmek 134 TL
– Kırmızı ışıkta geçen sürücüye 291 TL
– % 50’den fazla hız limitini aşan sürücüye 1.240 TL
– % 30 ile % 50 arası aşanlara 604 TL
– Yayalara yol vermeyen sürücüye 604 TL
– Standart dışı plaka kullananlar 604 TL
– Tescilli aracı plakasız kullananlara 2.498 TL
– Sahte plaka takan veya kullananlara 6.323 TL
– Taksimetre açmayan taksicilere 604 TL
– Takograf bulundurmayan ve kullanmayanlara 604 TL
– SRC belgesi olmayan trafiğe çıkan sürücülere 350 TL
– SRC belgesi olmayan araç sahiplerine 885 TL
– Kış lastiği kullanmama cezası 885 TL
– Azami yüklü ağırlığı %10’dan fazlasını aşmak 1.132 TL
– Seyir halinde cep telefonu ile konuşma cezası 291 TL
– Araçtan bir şey atmak veya dökmek 134 TL
– Ters yönden araç kullanmak 2.475 TL
– Muayene sonucu emniyetsiz raporla trafiğe çıkma 604 TL
– Alkollü araç kullanma 2.498 TL
– Hurdaya çıkan araçla trafiğe çıkma 2.498 TL
– Uyuşturucu madde kullanan sürücülere 6.395 TL
– Spin ve drift tehlikeli hareket yapanlara 6.200 TL
– Trafikte makas atanlara 1.240 TL
– Araçlarına çakar takanlara 1.240 TL
– Muayenesi olmayan araca 291 TL
– Abart egzoz takanlara 1.240 TL
– Ters şerit kullanan sürücülere 1.240 TL

 

Trafik cezalarına itiraz başvurularınızda uzman avukat büroları ile çalışmanız, sorularınız için irtibat numaralarımızdan iletişime geçmeniz tavsiye olunur. izmir ceza avukatı 

 

Etiket; izmir ceza avukatı, ceza avukatı izmir, izmir ceza avukatı tavsiye, izmir asliye ceza avukatları, izmir ünlü ceza avukatları, en iyi avukat isimleri izmir, ağır ceza avukatları ücretleri, ceza avukatı arıyorum, izmir ceza avukatları telefonları, izmirdeki ağır ceza avukatları, izmir ceza avukatı

izmir asliye ceza avukatları, izmir ceza avukatı tavsiye, ceza avukatı arıyorum, ağır ceza avukatları ücretleri, izmir ünlü ceza avukatları, en iyi avukat isimleri izmir, izmirdeki ağır ceza avukatları, izmir ceza avukatları telefonları

Sokak Sanatçısına Zabıta Ceza Kesti

İzmir’de sokak sanatçısı Erdal Çoban’a canlı heykel performansı sergilediği esnada dilenci muamelesi yapılıp, kabahatler kanununun ‘çevreye zarar verme’ maddesine istinaden 153 TL para cezası kesildi. 

Sokak sanatçısı Erdal Çoban bir gazeteye verdiği röportajda 2013 yılında canlı heykel performansı alanında dünya rekoru kırdığını dile getirerek “ Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi girişinde yaklaşık 5 saat süren performansın ardından zabıta ve polisin müdahalesi ile karşılaştığını belirterek, “Performansımda gürültü içeren herhangi bir şey yoktu. Canlı heykel performansına yapıyordum. Hatta insanlarla fotoğraf çekildim, her şey gayet güzeldi. O sırada zabıta dilencilikten işlem yapmak istedi. Sokak sanatçısı olduğumu açıklamaya çalıştım ama zorla Zabıta Müdürlüğüne götürdüler ve ceza yazdılar. Rusya, Yunanistan ve Romanya’da da bununla ilgili gösterilere çıktım. Dünya üzerinde canlı heykel performansı konusunda dünya rekoru bana ait 24 saat 34 dakika… Bu yaz onu İzmir’in plakasından esinlenerek 35 saate çıkarmaya çalışıyorum.Bu benim için onur; fakat İzmir açısından bir ayıptır. ” şeklinde konuştu.

Canlı heykel sanatçısı Erdal Çoban’a Çeşme Belediyesi, Kabahatler Kanunu’na göre canlı heykel performansı ile çevreye zarar verdiği için  geçen sene de 124 lira para cezası kesmişti.

Sokak sanatı toplumsal alanlarda yaratılan ve içerik olarak sanat çevresinin dışında yer alan bir görsel sanat türüdür. Bu tanım seksenlerin başlarında popülerlik kazanmıştır. Sokak sanatının günümüzde birçok farklı uygulaması vardır. Saatlerce zorlu bir performans sergileyerek halka ücretsiz gösteriler sunan bu sanatçıların dilenci muamelesi görerek para cezalarına muhatap olmaları haksız ve üzücü bir durumdur. Bu tür uygulamaların önüne geçilmesi ve sanatsal faaliyetlerin özgürce icra edilebilmesi için yasaya uygunluk denetiminin sağlanması ve toplumsal bilincin arttırılması gerekmektedir.

izmir asliye ceza avukatları, izmir ceza avukatı tavsiye, ceza avukatı arıyorum, ağır ceza avukatları ücretleri, izmir ünlü ceza avukatları, en iyi avukat isimleri izmir, izmirdeki ağır ceza avukatları, izmir ceza avukatları telefonları
İzmir’de sokak sanatçısı Erdal Çoban’a canlı heykel performansı sergilediği esnada dilenci muamelesi yapılıp, kabahatler kanununun ‘çevreye zarar verme’ maddesine istinaden 153 TL para cezası kesildi.  – izmir asliye ceza avukatları, izmir ceza avukatı tavsiye, ceza avukatı arıyorum, ağır ceza avukatları ücretleri, izmir ünlü ceza avukatları, en iyi avukat isimleri izmir, izmirdeki ağır ceza avukatları, izmir ceza avukatları telefonları,ceza avukatı izmir

Etiket; ceza avukatı izmir, izmir asliye ceza avukatları, izmir ceza avukatı tavsiye, ceza avukatı arıyorum, ağır ceza avukatları ücretleri, izmir ünlü ceza avukatları, en iyi avukat isimleri izmir, izmirdeki ağır ceza avukatları, izmir ceza avukatları telefonları