İcra Hukukunda Süreler ve Şikayet

İcra Hukukunda Süreler ve Şikayet

 1. Taraflar için konulmuş süreler

Taraflar için öngörülen sürelerin niteliği hak düşürücüdür. Süresinden sonra bu işlem yapılamayacağı gibi sözleşme ile de aksi kararlaştırılamaz. Ancak herhangi bir sürenin geçmesinden yarar sağlayan borçlu bu hakkından vazgeçebilir.

II.İcra organları için konulmuş süreler

İcra organları için öngörülen süreler düzenleyici niteliktedir, yani süresinden sonra yapılsa da işlem geçerliliğini korur. Ancak duruma göre şikayet yoluna başvurulabilir. Sürelerin hesaplanmasında tatil günleri hesaba katılır. Gün olarak belirtilen sürelerde ilk gün hesaba katılmaz.

Eğer ay ve yıl olarak gösterilmiş ise o ay ve yılda kendisine tekabül eden günde son bulur. Ancak süre bitimi resmi tatil gününe denk gelirse takip eden iş günü mesai saati bitiminde son bulur. Sürenin biteceği ay içerisinde kendisine tekabül eden gün yoksa o ayın son günü son bulur.

TAKİP İŞLEMİ

 1. Taraf Takip İşlemi

Taraf takip işlemi, takip süresi içinde tarafların yaptıkları, takibe yön veren genellikle icra takip işlemlerinin yapılmasını sağlayan işlemlerdir.

Örneğin; Takip talebi, haciz talebi, satış talebi, istihkak iddiası gibi.

Taraf takip işlemini yapabilmek için taraf ve takip ehliyetlerine sahip olmak gerekir. Ayrıca takip işlemi yapma yetkisinin de bulunması gerekir.

İcra Takip İşlemi

 • İcra organları tarafından yapılmalıdır.
 • Borçluya karşı zararına veya tehlikesine yönelik yapılan bir işlem olmalıdır.
 • Takibin alacaklı yararına ilerlemesini sağlayıcı nitelikte olmalıdır.

Örneğin; Haciz, satış, icra emri veya ödeme emri göndermek gibi. İcra takip işlemi zamanaşımını keser ve kural olarak tatil ve talik halleri içinde yapılmazlar.

 

İCRA TATİL VE TALİK HALLERİ
TATİL HALLERİ

1.Gece Vakti

Güneşin batmasından bir saat sonrası ile güneşin doğmasından bir saat öncesi aralığı gece vakti olarak değerlendirilir. Kural olarak gece vakti icra takip işlemi yapılamaz.

Ancak;

– Tebligat yapılabilir,

– Bazı hallerde haciz yapılabilir;

– Gece vakti iş yapan yerlerde (bar, pavyon vs.) hasılat haczi

– Gündüz başlamış haciz bitmezse

– Borçlunun mal kaçırma tehlikesi mevcutsa

 

2.Tatil günü

Tatil gününden kastedilen resmi tatil günleridir. Tatil günlerinde kural olarak icra takip işlemi yapılamaz.

Ancak;

 • Tebligat yapılabilir,
 • Haciz yapılabilir,
 • Muhafaza tedbiri alınabilir.

II.TALİK HALLERİ

 1. Borçlunun yakınlarından birinin ölmesi

Eş, kan ve kayın hısımlığı yönünden altsoy ve üstsoyun ölümü halinde, ölüm günü dahil 3 gün ertelenir. Yan soy dahil edilmemiştir. (kardeş, yeğen vs.)

 1. Borçlunun asker olması

Askerlik hizmeti içerisinde, borçluya vekil ataması için süre verilir, bu süre boyunca icra takip işlemleri ertelenir, atamazsa devam edilir. Askerliği meslek edinenler bu kapsamda değerlendirilmez.

 1. Borçlu tutuklu veya hükümlü olması

Borçlu 1 yıl ve üzeri hapse mahkum edilmiş ise sulh hukuk mahkemesi vasi atayıncaya kadar ertelenir. 1 yılın altı hükümlülük ve tutukluluk halinde ise borçluya vekil ataması için süre verilir, bu süre boyunca icra takip işlemleri ertelenir, atamazsa takibe devam edilir.

 1. Borçlunun ağır hasta olması

Borçlu kendisine vekil atayamayacak kadar ağır hasta ise, icra takip işlemleri kendisine vekil atayabilecek duruma gelinceye kadar ertelenir.

 1. Borçlunun ölümü

Borçlunun ölümü halinde, mirasçıları veya mirasçılarından biri mirası kabul ettiğini hemen beyan ederse icra takip işlemleri ölüm günü ile birlikte 3 gün ertelenir. Mirasçılar mirası hemen kabul etmezlerse icra takip işlemleri öncelikle ölüm günü ile birlikte 3 gün ertelenmeli daha sonra 3 aylık mirası ret süresinin bitimine kadar beklenmelidir. İflasın ertelenmesi, konkordato mühleti ve fevkalade mühlette özel talik hali olarak değerlendirilir. İcra Hukukunda Süreler ve Şikayet

ŞİKAYET

Şikayet icra-iflas hukukuna özgü bir hukuki çaredir. Şikayet bir dava değildir. Şikayet sadece taraflara öngörülmüş bir kanun yolu değildir, menfaati ihlal edilen üçüncü kişiler de başvurabilir.

Şikayet İcra mahkemesine yazılı olarak veya tutanağa geçirilmek suretiyle sözlü olarak da yapılabilir. İcra mahkemesi şikayet taleplerini basit yargılama usulüne göre inceler ve kararını verir. İcra mahkemesi tarafların şikayet sebepleri ile bağlı değildir, şikayete konu işlemin tümünü inceleyerek kararını verir. Şikayet icrayı kendiliğinden durdurmaz. İcra dairesine yapılmış olan şikayet herhangi bir sonuç doğurmaz, yani icra dairesi kendiliğinden şikayeti icra mahkemesine göndermez. Yetkili icra mahkemesi şikayet konusu işlemi yapmış olan icra dairesinin bağlı bulunduğu icra mahkemesidir.

 1. Şikayet Nedenleri
 2. İşlemin Kanuna Aykırı Olması

Kanuna aykırılık genel bir şikayet sebebidir, yani diğer bütün şikayet sebepleri esasında birer kanuna aykırılık halleridir. Ancak diğer şikayet sebepleri kanuna aykırılığın önüne geçer.

Örneğin; İcra müdürünün hacizli bir taşınmazı pazarlıkla satması, haczi caiz olmayan bir malın haczedilmesi gibi. İcra Hukukunda Süreler ve Şikayet

İşlemin Hadiseye Uygun Olmaması

Bu şikayet sebebinin söz konusu olabilmesi için kanunen icra müdürüne verilmiş bir takdir yetkisinin bulunması gerekir.

Örneğin; İcra müdürünün asgari ücretle çalışan borçlunun maaşının dörtte üçünü haczetmesi, haciz işlemine borçlu için yokluğu en fazla yük teşkil edecek olan maldan başlaması gibi.

İcra Hukukunda Süreler, icra hukuku, icra hukuku avukatı, İcra Hukukunda Şikayet, icra avukatı, izmir icra hukuku avukatı

İcra Hukukunda Süreler ve Şikayet aşamaları ve detaylar ile alaklı bilgi edinmek için İzmir -karşıyaka avukat Deniz Kekik iletişim bilgilerinden ulaşınız.

Bir Hakkın Yerine Getirilmemesi

İcra müdürünün görevine giren bir işi geçerli bir gerekçe olmamasına rağmen yapmayı reddetmesi halinde söz konusu olur.

Örneğin; İcra müdürünün takibi zamanaşımına uğradığı gerekçesi ile almaması, kesinleşmiş bir takipte, masrafı da peşinen verilmiş olmasına rağmen haciz talebini reddetmesi gibi.

Bir Hakkın Sebepsiz Sürüncemede Bırakılması

Kanunen icra müdürünün yerine getirmesi gereken bir işlemi, uygun bir zaman

beklenmesine rağmen yerine getirmemesidir. Hakkın yerine getirilmemesinden farkı, bu şikayet sebebinde ret veya kabul yolunda icra müdürünün iradesi açık değildir. Örneğin; Kesinleşmiş bir takipte haciz talep edilmesine rağmen kanundaki uygun süre çoktan geçmesine rağmen haciz işleminin gerçekleştirilmemiş olması gibi.

KAMU DÜZENİNE AYKIRILIK (İCRA VE İFLAS KANUNU’NDA DÜZENLENMEMİŞTİR)

Kamu düzenine aykırılık kanunda düzenlenmiş bir şikayet sebebi değildir ve öğretide hangi sebeplerin kamu düzenine aykırılık olarak nitelendirileceği tartışmalıdır.

Örneğin; Taraf veya takip ehliyeti bulunmadan takip yapılması, borçlunun veya üçüncü

kişinin savunma hakkının elinden alınmış olması, hukuken mevcut olmayan yani yok hükmündeki işlemler(icra dairesinin, icra mahkemesine ait bir işi yapması gibi.) genel olarak kamu düzenine aykırılık olarak değerlendirilebilir.

Şikayetin Tarafları

Şikayet bir dava olmadığı için davacı ve davalı yoktur. Şikayet eden işlem aleyhine olan kimse ile şikayet edilen işlem lehine olan taraftır. İcra mahkemesi gerekli görürse icra müdürünü çağırıp açıklama yapmasını isteyebilir.

İşlemlerine karşı şikayet yoluna gidilebilecek icra organları:

 • İcra Dairesi
 • İflas Dairesi
 • İflas İdaresi
 • İflas Bürosu
 • 1. Alacaklılar toplantısı
 • 2. Alacaklılar toplantısı
 • Konkordato komiseri
 • Konkordato alacaklılar kurulu

 III. Şikayetin Yapılacağı Yer

Şikayet İcra Mahkemesine yapılır. Yetkili icra mahkemesi takibin yapıldığı yer icra mahkemesidir. İstinabe varsa yetkili yer istinabe olunan yer icra mahkemesidir.

İstisnaları;

 • Kambiyo senetlerine mahsus iflas yolunda şikayet icra dairesine yapılır, şikayeti Ticaret Mahkemesi inceler.
 • Ortaklığın satış suretiyle giderilmesi davalarında ilişkin şikayetler Sulh Hukuk

Mahkemesi inceler.

 • Terekenin iflas hükümlerine göre tasfiyesinde tasfiye memurlarının işlemlerine karşı şikayetleri Sulh Hukuk Mahkemesi inceler.
 • İhtiyati tedbir kararlarının icrasına ilişkin şikayetleri ihtiyati tedbir kararını veren mahkeme inceler.

İcra müdürü şikayet konusu işlemi mahkeme kararı olmadıkça kendiliğinden düzeltemez. Şikayet sonucu verilecek kararlar işlemin iptali, işlemin düzeltilmesi, işlemin yapılmasını emretmek ve şikayet süresinin geçmesinden dolayı reddetmektir. Şikayetin kabulü veya reddi yönünde verilen kararlar tefhim veya tebliğinden itibaren 10 gün içinde temyiz edilebilir.

icra iflas hukuku nedir, icra iflas kanunu, icra iflas kanunu 2019, icra ve iflas hukuku temel bilgiler, icra hukuku, yeni icra kanunu resmi gazete

İcra ve İflas Hukuku – İcra Teşkilatı

İcra ve İflas Hukuku – İcra Teşkilatı

 1. İcra Dairesi

İcra işlerinde temel organ olan icra dairesi, icra teşkilatının asıl icra organları Arasın da yer alır. İcra takipleri icra dairesinde başlatılır ve burada sürdürülür. Her asliye mahkemesi yargı çevresinde yeteri kadar icra dairesi bulunur. İş yükü fazla olan yerlerde birden fazla daire kurulabilir. İcra dairesi bulunmayan yerlerde bu görev mahkeme yazı işleri müdürü tarafından yerine getirilir. İcra dairesi yaptığı işlemlerle ilgili her türlü makam ve merci ile doğrudan muhabere edebilme yetkisi bulunmaktadır. İcra dairesi, icra mahkemesinin daimi denetimi altında olmasına rağmen icra mahkemesine bağlı bir organ değildir. İcra dairesinin cebir kullanma yetkisi bulunmaktadır. Bu kapsamda cebir yetkisini kullanırken, kolluk güçlerine veya muhtara emir ve talimat verebilme yetkisi bulunur. İcra dairelerinin yetki çevresi Adalet Bakanlığı tarafından belirlenir, kendi yetki çevresi dışındaki işlerle ilgili istinabe kurumundan yararlanabilir.

 1. Görevleri:

 • Takip talebini alır,
 • Takibin türüne göre ödeme emri veya icra emri gönderir,
 • Haciz yapar,
 • Satış işlemini gerçekleştirir,
 • Sıra cetvelini düzenler,
 • Paraları paylaştırır,
 • Alacağını alamayan alacaklılara aciz vesikası düzenler.

Görevleri bunlarla sınırlı kalmayıp genel itibariyle icra daireleri bu işleri yapmaktadır.

 1. Yükümlülükleri

 2. Olumlu Yükümlülükleri

 3. Dosya açmak ve tutanak düzenlemek

icra ve iflas hukuku Tutanakların Özellikleri:

İcra hukuku, icra dairesi tarafından düzenlenen bu tutanaklar alenidir, ilgilisi olan herkes(sadece dosyanın tarafları ile sınırlı değildir) tarafından incelenebilir ve bunların örneği alınabilir.  Tutanakların aksi her türlü delille ispat edilebilir. Ancak tutanaklar hukuki işlem mahiyetinde ise (örneğin; borç ikrarı veya imza ikrarı yada haricen tahsilat ikrarı içermesi gibi) aksi ancak kesin delille ispat edilebilir.

Bu tutanakların aksi ispat edilinceye kadar geçerlidir. İİK 227’ ye göre İflas idaresinin düzenlemiş olduğu tutanaklar bu özellik hariç, icra dairesinin düzenlediği tutanaklar ile eşit konumdadır. Yani iflas hukuku, iflas dairesi tarafından düzenlenen tutanakların aksi iddia edildiği takdirde herhangi bir işleme esas alınmaz.

Konkordato komiseri ve Konkordato tasfiye memuru tarafından düzenlenen tutanaklarda icra dairesinin düzenlemiş olduğu bu tutanakların özelliklerine sahiptir. İcra ve İflas dairelerince verilen kararlar gerekçesi belirtilmek suretiyle tutanaklara yazılır. İcra ve iflas dairelerince yapılacak her türlü icra ve iflas iş ve işlemlerinde Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi kullanılır; her türlü veri, bilgi, belge ve karar, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi vasıtasıyla işlenir, kaydedilir ve saklanır.

Usulüne göre güvenli elektronik imza ile oluşturulan elektronik veriler senet hükmündedir. Güvenli elektronik imza, elle atılan imza ile aynı ispat gücünü haizdir. Güvenli elektronik imza, kanunlarda güvenli elektronik imza ile yapılamayacağı açıkça belirtilmiş olan işlemler dışında, elle atılan imza yerine kullanılabilir. Güvenli elektronik imzayla oluşturulan belge ve kararlarda, kanunlarda birden fazla nüshanın düzenlenmesi ve mühürleme işlemini öngören hükümler uygulanmaz.

Zorunlu nedenlerden dolayı fiziki olarak düzenlenen belge veya kararlar, yetkili kişilerce güvenli elektronik imzayla imzalanarak Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemine aktarılır ve gerektiğinde Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi vasıtasıyla ilgili birimlere iletilir. Bu şekilde elektronik ortama aktarılarak ilgili birimlere iletilen belge ve kararların asılları, gönderen icra ve iflas dairesinde saklanır, ayrıca fiziki olarak gönderilmez. Ancak, belge veya kararın aslının incelenmesinin zorunlu olduğu hâller saklıdır.

Elektronik ortamdan fiziki örnek çıkartılması gereken hâllerde, icra müdürü veya görevlendirdiği personel tarafından belgenin aslının aynı olduğu belirtilerek, imzalanır ve mühürlenir. Elektronik ortamda yapılan işlemlerde süre gün sonunda biter.

Elektronik işlemlerin Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi vasıtasıyla yapılmasına dair usul ve esaslar, Adalet Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.

 1. Para ve değerli eşyanın tevdi edilmesi İcra ve iflas dairelerine yapılacak her türlü nakdî ödeme, Adalet Bakanlığı tarafından uygun görülecek bankalarda icra ve iflas dairesi adına açılan hesaba yapılır. Haciz sırasında, borçlu veya üçüncü kişiler tarafından yapılan ödeme nedeniyle tahsil edilen paralar, en geç tahsilatın yapıldığı günü takip eden ilk iş günü çalışma saati sonuna kadar banka hesabına yatırılmak üzere icra veya mahkeme kasalarında muhafaza edilir. İcra ve iflas dairelerince yapılması gereken her türlü nakdî ödeme, ilgilisinin gösterdiği banka hesabına aktarılmak üzere, icra müdürü tarafından resen bankaya verilecek talimat gereği yapılır. Talimat, paranın icra ve iflas dairesi hesabına yatırılmasını takip eden en geç üç iş günü sonuna kadar verilir. İcra ve iflas daireleri aldıkları kıymetli evrak ve değerli şeyleri kasalarında, zorunlu hâllerde ise kiralanacak banka kasalarında muhafaza ederler.
 1. Yapılan ödemeleri kabul etmek (Yürürlükten kaldırılmıştır)
 2. Olumsuz Yükümlülükleri
 3. Kendisi ve yakınlarına ait işleri göreme yasağına uymak.

İcra müdürü;

 • Kendisinin,
 • Karısının veya kocasının,
 • Nişanlısının,
 • Kan ve kayın hısımlığı yönünden altsoy ve üstsoyunun,
 • Üçüncü derece dahil bu dereceye kadar kan ve kayın hısımlarının,
 • Kanuni temsilci, vekil veya müstahdemi bulunduğu kişilerin işlerini göremez.

İcra müdürü böyle bir durumda derhal icra mahkemesini haberdar etmeli ve mahkeme tarafından başka bir daire veya memur görevlendirilmelidir. Bu yasağa rağmen bu işleri görecek olursa yapılan işlem şikayet yoluyla iptal edilir. Yapılan işlem batıl olmadığı için şikayet yoluna götürülmediği taktirde geçerliliğini korur.

Bu yasak icra hakimleri için uygulanmaz.

 1. Sözleşme yapma yasağına uymak

İcra müdürleri baktığı dosyalarla ilgili olarak sözleşmesel bir ilişki içerisine giremezler. Örneğin haczettiği bir malın ihalesine girip satın alamaz, borca kefil olamaz veya alacağı temlik alamaz. Bu yasak aynı yetki alanı içerisindeki diğer dairelerde görülen dosyalar içinde geçerlidir. Yani sadece kendi dairesinde görülen dosyalarla ilgili değildir Bu yasağa rağmen icra müdürü böyle bir işlem yapacak olursa, yapılan işlem batıldır. Bu batıllığın tespiti şikayet yoluyla yapılır.

Bu yasak icra hakimleri için uygulanır.

 • Sorumluluğu
 • Disiplin Sorumluluğu

İcra-İflas dairesi görevlileri devlet memuru olması sebebiyle Devlet Memurları Kanunu kapsamındaki disiplin cezaları icra iflas dairesi görevlileri içinde geçerlidir. Ayrıca Cumhuriyet Savcıları ve Adalet Müfettişleri tarafından da denetime tabi tutulacakları öngörülmüştür.

 1. Cezai Sorumluluğu

TCK m.6 kapsamında yargı görevlisi sayılmadığından diğer kamu görevlileri gibi yargılanır ve cezai sorumlulukları bakımından yargı görevlileri gibi bir artırıma gidilmez.

 1. Hukuki Sorumluluğu

İcra-İflas dairesi görevlilerinin kusurlarından doğan tazminat davalarında birinci dereceden sorumluk devlete aittir. Dava Adalet Bakanlığı aleyhine, adliye mahkemelerinde açılır.  Devlet tazminatı ödedikten sonra, dava konusu işlemi yapan kusurlu memura rücu hakkına sahiptir. Tazminat davasında görevli mahkeme Asliye hukuk mahkemesi yetkili mahkeme ise; ya genel kural gereği davalının ikametgahı olan Ankara, ya da haksız fiildeki özel yetki kuralları gereği belirlenen yerlerden birinde açılabilir. Bu davalar öğrenmeden itibaren 1 yıl herhalde işlemden itibaren 10 yıllık zamanaşımına tabidir. Ancak ceza kanunları ile daha fazla bir süre öngörülmüş ise bu zamanaşımı süresi uygulanır.

Ayrıca İcra-İflas daireleri tarafından tevdi veya tahsil olunan paralar ilgili memur tarafından zimmete geçirilirse, cezai tatbikat sonucu beklenmeden ve tazminat hükmüne gerek kalmadan Hazine tarafından derhal icra veznesine yatırılır.

icra iflas hukuku nedir, icra iflas kanunu, icra iflas kanunu 2019, icra ve iflas hukuku temel bilgiler, icra hukuku, yeni icra kanunu resmi gazete

icra ve iflas hukuku, İcra ve iflas işleri bir dairede birleştirilebilir, İcra mahkemesi hâkimi reddedildiği takdirde Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunundaki.. icra ve iflas hukuku

 1. İcra Mahkemesi

Ayrı bir icra mahkemesi bulunmayan yerlerde, o yer asliye hukuk mahkemesi, icra mahkemesi görevini de yapar. 5092 sayılı kanun değişikliğine kadar icra tetkik merci olan ismi icra mahkemesi olarak değiştirilmiştir.

İcra mahkemesi tek hakimli özel görevli ve asliye derecesinde bir mahkemedir. İcra mahkemesi hem hukuk hem de ceza mahkemesi sıfatıyla yargılama yapar.

İcra Mahkemesinde görülen işler ivedi işlerden sayılır ve basit yargılama usulü uygulanır. İcra Mahkemelerinde adli tatil hükümleri uygulanmaz.

Bu mahkemede;

– Her türlü delille değerlendirme ilkesi uygulanmaz, belgeler üzerinden inceleme yapılır.

– Yemin ve tanık deliline başvurulmaz.

– Mahkeme belge ile sınırlı inceleme yaptığından amacı maddi gerçeğe ulaşmak değildir.

– Dolayısıyla verdiği kararlar maddi anlamda kesin hüküm teşkil etmez.

– Verdiği kararlar maddi anlamda kesin hüküm teşkil etmediğinden, kararları hakkında yargılamanın yenilenmesi yoluna gidilemez. icra ve iflas hukuku

 1. icra ve iflas hukuku Görevleri

 • Şikayetleri incelemek,
 • İtirazın geçici veya kesin kaldırılması talebi,
 • Hacizde ve iflasta mal masa elinde iken açılan istihkak davası,
 • İhalenin feshi davası
 • Sıra cetveline karşı şikayet
 • Kural olarak icra iflas kanunundaki suçlar hakkında ceza vermek,
 • Kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takiplerde itirazları incelemek
 • Üçüncü kişiye gönderilen haciz ihbarnamesi sonrası tazminat taleplerini incelemek,
 • İcranın geri bırakılması
 • İcra takibinin iptali ve taliki
 • Gecikmiş itirazı incelemek
 • İpotek kaydının terkini talebini incelemek
 • İntifa hakkı veya taksim edilmemiş bir miras yada bir şirket yahut iştirak halinde tasarruf edilen bir mal hissesi gibi malların satış usulünü belirlemek,
 • Müflisin yeni bir mal edinmediği itirazını incelemek,
 • İflas dışı (adi) konkordato taleplerini alarak borçluya mühlet vermek ve konkordato komiserini atamak,
 • İflas idaresi üyelerini seçmek

III. Genel Mahkemeler (İcra Hukuku ile ilgili yaptıkları işler)

 • Menfi tespit davası,
 • İstirdat davası,
 • Borçtan kurtulma davası,
 • İtirazın iptali davası,
 • Hacizde sıra cetveline itiraz davası,
 • Tasarrufun iptali davası(Hacizde istihkak davasına karşı açılan hariç)
 • İhtiyati haciz talebi,
 • İflas davası,
 • İflasta sıra cetveline itiraz davası,
 • İflasta mal üçüncü kişide ise istihkak davası